சிங்கள-சிங்கள அகராதியின் மீள் பரிசீலிக்கப்பட்ட
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார திணைக்களம்
பகுதி இல. 1
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு 1996
முதற் தலைச்சொல்
இறுதி தலைச்சொல் අත්ථාර විපත්තිය
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை6770
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 358
சிங்கள-சிங்கள அகராதியின் மீள் பரிசீலிக்கப்பட்ட
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார திணைக்களம்
பகுதி இல. 2
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு 1999
முதற் தலைச்சொல் අත්ථාර සම්පත්තිය
இறுதி தலைச்சொல் අපහ්නවය
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை6343
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 402
சிங்கள-சிங்கள அகராதியின் மீள் பரிசீலிக்கப்பட்ட
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார திணைக்களம்
பகுதி இல. 3
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு 2000
முதற் தலைச்சொல் අපහ්නුතිය
இறுதி தலைச்சொல் අවෂ්ටම්භය
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை6257
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 351
சிங்கள-சிங்கள அகராதியின் மீள் பரிசீலிக்கப்பட்ட
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார திணைக்களம்
பகுதி இல. 4
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு 2007
முதற் தலைச்சொல் අවස
இறுதி தலைச்சொல் ආළ්හකය
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை7689
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 846
சிங்கள-சிங்கள அகராதியின் மீள் பரிசீலிக்கப்பட்ட
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார திணைக்களம்
பகுதி இல. 5
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு 2010
முதற் தலைச்சொல்
இறுதி தலைச்சொல் ඊළරෝගය
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை5921
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 357
சிங்கள-ஆங்கில அகராதி
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 25
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு 2007
முதற் தலைச்சொல் කාන්තගතිය
இறுதி தலைச்சொல் කුසලය
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை6600
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 453
சிங்கள-ஆங்கில அகராதி
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 26
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு 2005
முதற் தலைச்சொல் කුසලය
இறுதி தலைச்சொல் ඛ්‍යාල්
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை6630
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 468
சிங்கள-ஆங்கில அகராதி
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 27
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு 2009
முதற் தலைச்சொல்
இறுதி தலைச்சொல் ගිලන්පස
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை5582
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 563
சிங்கள-சிங்கள சுருக்க அகராதி – (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார திணைக்களம்
பகுதி இல. 1
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு 2007
முதற் தலைச்சொல்
இறுதி தலைச்சொல் න්‍යායාලය
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை0
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 1180
சிங்கள-சிங்கள சுருக்க அகராதி – (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார திணைக்களம்
பகுதி இல. 2
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு 2009
முதற் தலைச்சொல்
இறுதி தலைச்சொல் ළොසුව
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை0
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 1264