சமீபத்திய வெளியீடுகள்

நிர்வாக பொறுப்பு

கலாசார அமைச்சு

பகுதி இல.

27

பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு

2009

முதற் தலைச்சொல்

இறுதி தலைச்சொல்

ගිලන්පස

தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை

5582

பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை

563