නව ප්‍රකාශන

පාලන භාරය

සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය

කලාප අංකය

27

මුද්‍රිත වර්ෂය

2009

මුල් ශීර්ෂ වචනය

අවසාන ශීර්ෂ වචනය

ගිලන්පස

මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව

5582

මුළු පිටු ගණන

563