சமீபத்திய வெளியீடுகள்

நிர்வாக பொறுப்பு

கலாசார அமைச்சு

பகுதி இல.

26

பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு

2005

முதற் தலைச்சொல்

කුසලය

இறுதி தலைச்சொல்

ඛ්‍යාල්

தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை

6630

பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை

468