නව ප්‍රකාශන

පාලන භාරය

සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය

කලාප අංකය

25

මුද්‍රිත වර්ෂය

2007

මුල් ශීර්ෂ වචනය

කාන්තගතිය

අවසාන ශීර්ෂ වචනය

කුසලය

මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව

6600

මුළු පිටු ගණන

453