නව ප්‍රකාශන

පාලන භාරය

සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව

කලාප අංකය

2

මුද්‍රිත වර්ෂය

1999

මුල් ශීර්ෂ වචනය

අත්ථාර සම්පත්තිය

අවසාන ශීර්ෂ වචනය

අපහ්නවය

මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව

6343

මුළු පිටු ගණන

402