சமீபத்திய வெளியீடுகள்

நிர்வாக பொறுப்பு

கலாசார திணைக்களம்

பகுதி இல.

1

பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு

1996

முதற் தலைச்சொல்

இறுதி தலைச்சொல்

අත්ථාර විපත්තිය

தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை

6770

பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை

358