නව ප්‍රකාශන

පාලන භාරය

සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තුව

කලාප අංකය

1

මුද්‍රිත වර්ෂය

1996

මුල් ශීර්ෂ වචනය

අවසාන ශීර්ෂ වචනය

අත්ථාර විපත්තිය

මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව

6770

මුළු පිටු ගණන

358