සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)

සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය රාජකීය ආසියාතික සමිතියේ ලංකා ශාඛාව
කලාප අංකය 1
මුද්‍රිත වර්ෂය1937
මුල් ශීර්ෂ වචනය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය අක්6තොල
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 598
මුළු පිටු ගණන 114
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය රාජකීය ආසියාතික සමිතියේ ලංකා ශාඛාව
කලාප අංකය 2
මුද්‍රිත වර්ෂය1938
මුල් ශීර්ෂ වචනය

අක්6 දකිනවා

අවසාන ශීර්ෂ වචනය

අගුල්කණුව

මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 533
මුළු පිටු ගණන 50
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය රාජකීය ආසියාතික සමිතියේ ලංකා ශාඛාව
කලාප අංකය 3
මුද්‍රිත වර්ෂය1939
මුල් ශීර්ෂ වචනය

අගුල් තට්ටුව

අවසාන ශීර්ෂ වචනය

අගුල්1මිට්ටා

මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 582
මුළු පිටු ගණන 48
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය රාජකීය ආසියාතික සමිතියේ ලංකා ශාඛාව
කලාප අංකය 4
මුද්‍රිත වර්ෂය1940
මුල් ශීර්ෂ වචනය

අඟුට්ට1

අවසාන ශීර්ෂ වචනය

අටපෙතිමල

මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 545
මුළු පිටු ගණන 48
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය රාජකීය ආසියාතික සමිතියේ ලංකා ශාඛාව
කලාප අංකය 5
මුද්‍රිත වර්ෂය1941
මුල් ශීර්ෂ වචනය

අට6පේරුව

අවසාන ශීර්ෂ වචනය

අඩුවැඩි

මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 519
මුළු පිටු ගණන 48
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය
කලාප අංකය 6
මුද්‍රිත වර්ෂය1959
මුල් ශීර්ෂ වචනය

අඩු1වැඩිය

අවසාන ශීර්ෂ වචනය

අති1වාදය

මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 595
මුළු පිටු ගණන 116
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය
කලාප අංකය 7
මුද්‍රිත වර්ෂය1960
මුල් ශීර්ෂ වචනය

අති1වාහක

අවසාන ශීර්ෂ වචනය

අතාථාර විපත්තිය

මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 548
මුළු පිටු ගණන 52
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය
කලාප අංකය 8
මුද්‍රිත වර්ෂය1962
මුල් ශීර්ෂ වචනයඅත්ථාර සම්පත්තිය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය අදුට්ඨුල්ල අඡ්ඣාධාර
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 562
මුළු පිටු ගණන 56
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය
කලාප අංකය 9
මුද්‍රිත වර්ෂය1963
මුල් ශීර්ෂ වචනයඅදුට්ටල්ලා අධ්‍යාචාර
අවසාන ශීර්ෂ වචනය අධෝමුඛ
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 519
මුළු පිටු ගණන 56
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය
කලාප අංකය 10
මුද්‍රිත වර්ෂය1964
මුල් ශීර්ෂ වචනයඅධෝමුඛනකත
අවසාන ශීර්ෂ වචනය අනාචරිය
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 688
මුළු පිටු ගණන 52
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය
කලාප අංකය 11
මුද්‍රිත වර්ෂය1965
මුල් ශීර්ෂ වචනයඅනාචරියක
අවසාන ශීර්ෂ වචනය අනුකූල
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 507
මුළු පිටු ගණන 52
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය
කලාප අංකය 12
මුද්‍රිත වර්ෂය1965
මුල් ශීර්ෂ වචනයඅතුකූලචාරිණි
අවසාන ශීර්ෂ වචනය අනුමතිකප්පය
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 511
මුළු පිටු ගණන 52
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය
කලාප අංකය 13
මුද්‍රිත වර්ෂය1966
මුල් ශීර්ෂ වචනයඅනුමතිකල්පය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය අන්තග්‍රාහිදෘෂ්ටියිය
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 609
මුළු පිටු ගණන 52
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය
කලාප අංකය 14
මුද්‍රිත වර්ෂය1966
මුල් ශීර්ෂ වචනයඅන්තචේතනාව
අවසාන ශීර්ෂ වචනය අඳනය
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 686
මුළු පිටු ගණන 52
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය
කලාප අංකය 15
මුද්‍රිත වර්ෂය1966
මුල් ශීර්ෂ වචනය

අඳන2සිවුර

අවසාන ශීර්ෂ වචනය

අපැච්චි

මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 635
මුළු පිටු ගණන 52
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය
කලාප අංකය 16
මුද්‍රිත වර්ෂය1967
මුල් ශීර්ෂ වචනය

අපි1

අවසාන ශීර්ෂ වචනය

අබ්භොච්ඡින්න

මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 690
මුළු පිටු ගණන 52
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය
කලාප අංකය 17
මුද්‍රිත වර්ෂය1967
මුල් ශීර්ෂ වචනය

අබ්‍යංගය

අවසාන ශීර්ෂ වචනය

අමා2

මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 904
මුළු පිටු ගණන 52
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය
කලාප අංකය 18
මුද්‍රිත වර්ෂය1968
මුල් ශීර්ෂ වචනය

අමා3

අවසාන ශීර්ෂ වචනය

අයුර

මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 963
මුළු පිටු ගණන 52
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය
කලාප අංකය 19
මුද්‍රිත වර්ෂය1971
මුල් ශීර්ෂ වචනයඅයුරු
අවසාන ශීර්ෂ වචනය අර්ණවදණඩක
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 702
මුළු පිටු ගණන 52
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 20
මුද්‍රිත වර්ෂය1976
මුල් ශීර්ෂ වචනය

අර්ණවය

අවසාන ශීර්ෂ වචනය

අලුත්2

මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 705
මුළු පිටු ගණන 50
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 21
මුද්‍රිත වර්ෂය1977
මුල් ශීර්ෂ වචනය

අලුත්3

අවසාන ශීර්ෂ වචනය

අළොස

මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 3822
මුළු පිටු ගණන 428
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 22
මුද්‍රිත වර්ෂය1978
මුල් ශීර්ෂ වචනය

1

අවසාන ශීර්ෂ වචනය

ආළහකය

මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 3024
මුළු පිටු ගණන 196
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 23
මුද්‍රිත වර්ෂය1979
මුල් ශීර්ෂ වචනය

1

අවසාන ශීර්ෂ වචනය

ඉළේවැටෙනවා

මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 4404
මුළු පිටු ගණන 248
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 24
මුද්‍රිත වර්ෂය1981
මුල් ශීර්ෂ වචනය

1

අවසාන ශීර්ෂ වචනය

ඖසද

මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 7908
මුළු පිටු ගණන 504
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 25
මුද්‍රිත වර්ෂය1982
මුල් ශීර්ෂ වචනය

1

අවසාන ශීර්ෂ වචනය

කාරණලාභය

මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 8338
මුළු පිටු ගණන 500
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 26
මුද්‍රිත වර්ෂය1982
මුල් ශීර්ෂ වචනය

කාරණවචන

අවසාන ශීර්ෂ වචනය

කොණ්ඩ1කොහා

මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 6653
මුළු පිටු ගණන 500
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 27
මුද්‍රිත වර්ෂය1983
මුල් ශීර්ෂ වචනයකොණ්ඩඤ්ඤ
අවසාන ශීර්ෂ වචනය ගැටපොලොස්
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 8154
මුළු පිටු ගණන 500
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 28
මුද්‍රිත වර්ෂය1983
මුල් ශීර්ෂ වචනයගැටපොලොස් මාලුව
අවසාන ශීර්ෂ වචනය චැක්පත
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 8053
මුළු පිටු ගණන 500
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 29
මුද්‍රිත වර්ෂය1984
මුල් ශීර්ෂ වචනයචැක්පොත
අවසාන ශීර්ෂ වචනය තණපත
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 7280
මුළු පිටු ගණන 500
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 30
මුද්‍රිත වර්ෂය1985
මුල් ශීර්ෂ වචනය

තණ1පතර

අවසාන ශීර්ෂ වචනය

ථෝමිත

මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 7630
මුළු පිටු ගණන 490
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 31
මුද්‍රිත වර්ෂය1985
මුල් ශීර්ෂ වචනය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය දෘෂ්ටිපථය
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 8485
මුළු පිටු ගණන 503
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 32
මුද්‍රිත වර්ෂය1985
මුල් ශීර්ෂ වචනයදෘෂ්ටිපරාමර්ශය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය නාගදිව
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 8007
මුළු පිටු ගණන 508
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 33
මුද්‍රිත වර්ෂය1986
මුල් ශීර්ෂ වචනයනාගදිවයින
අවසාන ශීර්ෂ වචනය නොහැජ
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 8096
මුළු පිටු ගණන 520
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 34
මුද්‍රිත වර්ෂය1987
මුල් ශීර්ෂ වචනයනොහැල
අවසාන ශීර්ෂ වචනය පලේරුහ
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 8087
මුළු පිටු ගණන 511
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 35
මුද්‍රිත වර්ෂය1988
මුල් ශීර්ෂ වචනයපලෙසිමුන්ඩු
අවසාන ශීර්ෂ වචනය පිරිසිදු ගන්නවා
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 7903
මුළු පිටු ගණන 511
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 36
මුද්‍රිත වර්ෂය1989
මුල් ශීර්ෂ වචනයපිරිසිදු පුවරැව
අවසාන ශීර්ෂ වචනය ප්‍යුමිස්
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 8587
මුළු පිටු ගණන 520
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 37
මුද්‍රිත වර්ෂය1991
මුල් ශීර්ෂ වචනයප්‍ර
අවසාන ශීර්ෂ වචනය ඵෝටය
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 4335
මුළු පිටු ගණන 378
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 38
මුද්‍රිත වර්ෂය1990
මුල් ශීර්ෂ වචනය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය භ්‍රෑසංකෝචන පේශිය
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 10312
මුළු පිටු ගණන 572
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 39
මුද්‍රිත වර්ෂය1992
මුල් ශීර්ෂ වචනය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය ම්ලේච්ඡභාෂා
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 11655
මුළු පිටු ගණන 777
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 40
මුද්‍රිත වර්ෂය1990
මුල් ශීර්ෂ වචනය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය යෞවරාජ්‍යය
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 2817
මුළු පිටු ගණන 185
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 41
මුද්‍රිත වර්ෂය1992
මුල් ශීර්ෂ වචනය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය රෞහිණී
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 7954
මුළු පිටු ගණන 518
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 42
මුද්‍රිත වර්ෂය1992
මුල් ශීර්ෂ වචනය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය ල්‍යාර්ථ සමාසය
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 3765
මුළු පිටු ගණන 363
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 43
මුද්‍රිත වර්ෂය1991
මුල් ශීර්ෂ වචනය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය ව්‍රීභිස්ථ
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 12766
මුළු පිටු ගණන 904
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 44
මුද්‍රිත වර්ෂය1991
මුල් ශීර්ෂ වචනය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය ෂෝඩශක
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 3847
මුළු පිටු ගණන 260
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 45
මුද්‍රිත වර්ෂය1992
මුල් ශීර්ෂ වචනය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය ස්වෝදරය
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 8097
මුළු පිටු ගණන 1381
සිංහල-සිංහල ශබ්දකෝෂය - (සම්පූර්ණ කර ඇත.)
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 46
මුද්‍රිත වර්ෂය1992
මුල් ශීර්ෂ වචනය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය ළොසුව
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 6449
මුළු පිටු ගණන 515

සිංහල-සිංහල සංශෝධිත ශබ්දකෝෂයේ දෙවැනි මුද්‍රණය‍

සිංහල-සිංහල සංශෝධිත ශබ්දකෝෂයේ දෙවැනි මුද්‍රණය‍
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 1
මුද්‍රිත වර්ෂය1977
මුල් ශීර්ෂ වචනය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය අක්තොල්සිනාව
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 1180
මුළු පිටු ගණන 197
සිංහල-සිංහල සංශෝධිත ශබ්දකෝෂයේ දෙවැනි මුද්‍රණය‍
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 2
මුද්‍රිත වර්ෂය1982
මුල් ශීර්ෂ වචනයඅක්දකිනවා
අවසාන ශීර්ෂ වචනය අගුල්ටැඹ
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 702
මුළු පිටු ගණන 50
සිංහල-සිංහල සංශෝධිත ශබ්දකෝෂයේ දෙවැනි මුද්‍රණය‍
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 3
මුද්‍රිත වර්ෂය1984
මුල් ශීර්ෂ වචනය

අගුල්තට්ටුව

අවසාන ශීර්ෂ වචනය

අට1පේඩිය

මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 2152
මුළු පිටු ගණන 158

සිංහල-ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය

සිංහල-ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය
පාලන භාරය රාජකීය ආසියාතික සමිතියේ ලංකා ශාඛාව
කලාප අංකය 1
මුද්‍රිත වර්ෂය1941
මුල් ශීර්ෂ වචනය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය අනුප්‍රඥප්තිය
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 7921
මුළු පිටු ගණන 324
සිංහල-ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය
පාලන භාරය ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය
කලාප අංකය 7
මුද්‍රිත වර්ෂය1957
මුල් ශීර්ෂ වචනයඅනුප්‍රදාන
අවසාන ශීර්ෂ වචනය අනොවස්සක
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 642
මුළු පිටු ගණන 88
සිංහල-ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය
පාලන භාරය ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය
කලාප අංකය 8
මුද්‍රිත වර්ෂය1959
මුල් ශීර්ෂ වචනයඅනොවාදක
අවසාන ශීර්ෂ වචනය අන්වර්‍ථනාමය
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 778
මුළු පිටු ගණන 51
සිංහල-ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය
පාලන භාරය ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය
කලාප අංකය 9
මුද්‍රිත වර්ෂය1961
මුල් ශීර්ෂ වචනයඅන්වර්‍ථව්‍යපදෙශය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය අපාගත
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 622
මුළු පිටු ගණන 51
සිංහල-ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය
පාලන භාරය ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය
කලාප අංකය 10
මුද්‍රිත වර්ෂය1968
මුල් ශීර්ෂ වචනයඅපාඞග
අවසාන ශීර්ෂ වචනය අබව
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 663
මුළු පිටු ගණන 51
සිංහල-ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය
පාලන භාරය ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය
කලාප අංකය 11
මුද්‍රිත වර්ෂය1968
මුල් ශීර්ෂ වචනයඅබවස
අවසාන ශීර්ෂ වචනය අභිංසයුක්ත
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 699
මුළු පිටු ගණන 51
සිංහල-ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය
පාලන භාරය ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය
කලාප අංකය 12
මුද්‍රිත වර්ෂය1968
මුල් ශීර්ෂ වචනයඅභිසංසරණක
අවසාන ශීර්ෂ වචනය අමුයෙන්
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 696
මුළු පිටු ගණන 51
සිංහල-ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය
පාලන භාරය ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය
කලාප අංකය 13
මුද්‍රිත වර්ෂය1969
මුල් ශීර්ෂ වචනයඅමුරන්
අවසාන ශීර්ෂ වචනය අයුර
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 736
මුළු පිටු ගණන 51
සිංහල-ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය
පාලන භාරය ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය
කලාප අංකය 14
මුද්‍රිත වර්ෂය1970
මුල් ශීර්ෂ වචනයඅයුරු
අවසාන ශීර්ෂ වචනය අර්ක පර්‍ණ
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 617
මුළු පිටු ගණන 49
සිංහල-ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය
පාලන භාරය ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය
කලාප අංකය 15
මුද්‍රිත වර්ෂය1959
මුල් ශීර්ෂ වචනයඅර්ක පාද
අවසාන ශීර්ෂ වචනය අලාමක
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 684
මුළු පිටු ගණන 49
සිංහල-ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 16
මුද්‍රිත වර්ෂය1982
මුල් ශීර්ෂ වචනයඅලාමුලා
අවසාන ශීර්ෂ වචනය අළොස
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 3902
මුළු පිටු ගණන 329
සිංහල-ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 17
මුද්‍රිත වර්ෂය1983
මුල් ශීර්ෂ වචනය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය ආළහකය
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 3024
මුළු පිටු ගණන 248
සිංහල-ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 18
මුද්‍රිත වර්ෂය1985
මුල් ශීර්ෂ වචනය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය ඇහැවෙනවා
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 2121
මුළු පිටු ගණන 146
සිංහල-ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 19
මුද්‍රිත වර්ෂය1968
මුල් ශීර්ෂ වචනය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය ඉළේ වැටෙනවා
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 2675
මුළු පිටු ගණන 208
සිංහල-ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 20
මුද්‍රිත වර්ෂය1988
මුල් ශීර්ෂ වචනය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය උපසන්න
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 3050
මුළු පිටු ගණන 259
සිංහල-ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 21
මුද්‍රිත වර්ෂය1989
මුල් ශීර්ෂ වචනයඋපසන්න
අවසාන ශීර්ෂ වචනය එරිදි
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 2835
මුළු පිටු ගණන 240
සිංහල-ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 22
මුද්‍රිත වර්ෂය1991
මුල් ශීර්ෂ වචනයඑරිබව
අවසාන ශීර්ෂ වචනය ඖසද
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 2748
මුළු පිටු ගණන 258
සිංහල-ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 23
මුද්‍රිත වර්ෂය1992
මුල් ශීර්ෂ වචනය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය කම්ම
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 3726
මුළු පිටු ගණන 276
සිංහල-ඉංග්‍රීසි ශබ්දකෝෂය
පාලන භාරය සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය
කලාප අංකය 24
මුද්‍රිත වර්ෂය1996
මුල් ශීර්ෂ වචනයකම්කර
අවසාන ශීර්ෂ වචනය කාන්ත
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 4210
මුළු පිටු ගණන 312

සිංහල-ඉංග්‍රීසි සංක්ෂිප්ත ශබ්දකෝෂය

සිංහල-ඉංග්‍රීසි සංක්ෂිප්ත ශබ්දකෝෂය
පාලන භාරය ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලය
කලාප අංකය 1
මුද්‍රිත වර්ෂය1949
මුල් ශීර්ෂ වචනය
අවසාන ශීර්ෂ වචනය කළ්ළිප්පුවක්
මුළු ශීර්ෂ වචන සංඛ්‍යාව 0
මුළු පිටු ගණන 435