சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)

சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு றோயல் ஆசிய சங்கத்தின் இலங்கை கிழை
பகுதி இல. 1
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1937
முதற் தலைச்சொல்
இறுதி தலைச்சொல் අක්6තොල
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 598
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 114
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு றோயல் ஆசிய சங்கத்தின் இலங்கை கிழை
பகுதி இல. 2
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1938
முதற் தலைச்சொல்

අක්6 දකිනවා

இறுதி தலைச்சொல்

අගුල්කණුව

தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 533
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 50
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு றோயல் ஆசிய சங்கத்தின் இலங்கை கிழை
பகுதி இல. 3
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1939
முதற் தலைச்சொல்

අගුල් තට්ටුව

இறுதி தலைச்சொல்

අගුල්1මිට්ටා

தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 582
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 48
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு றோயல் ஆசிய சங்கத்தின் இலங்கை கிழை
பகுதி இல. 4
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1940
முதற் தலைச்சொல்

අඟුට්ට1

இறுதி தலைச்சொல்

අටපෙතිමල

தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 545
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 48
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு றோயல் ஆசிய சங்கத்தின் இலங்கை கிழை
பகுதி இல. 5
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1941
முதற் தலைச்சொல்

අට6පේරුව

இறுதி தலைச்சொல்

අඩුවැඩි

தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 519
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 48
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு இலங்கை பல்கலைக்கழகம்
பகுதி இல. 6
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1959
முதற் தலைச்சொல்

අඩු1වැඩිය

இறுதி தலைச்சொல்

අති1වාදය

தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 595
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 116
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு இலங்கை பல்கலைக்கழகம்
பகுதி இல. 7
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1960
முதற் தலைச்சொல்

අති1වාහක

இறுதி தலைச்சொல்

අතාථාර විපත්තිය

தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 548
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 52
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு இலங்கை பல்கலைக்கழகம்
பகுதி இல. 8
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1962
முதற் தலைச்சொல்අත්ථාර සම්පත්තිය
இறுதி தலைச்சொல் අදුට්ඨුල්ල අඡ්ඣාධාර
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 562
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 56
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு இலங்கை பல்கலைக்கழகம்
பகுதி இல. 9
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1963
முதற் தலைச்சொல்අදුට්ටල්ලා අධ්‍යාචාර
இறுதி தலைச்சொல் අධෝමුඛ
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 519
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 56
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு இலங்கை பல்கலைக்கழகம்
பகுதி இல. 10
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1964
முதற் தலைச்சொல்අධෝමුඛනකත
இறுதி தலைச்சொல் අනාචරිය
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 688
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 52
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு இலங்கை பல்கலைக்கழகம்
பகுதி இல. 11
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1965
முதற் தலைச்சொல்අනාචරියක
இறுதி தலைச்சொல் අනුකූල
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 507
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 52
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு இலங்கை பல்கலைக்கழகம்
பகுதி இல. 12
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1965
முதற் தலைச்சொல்අතුකූලචාරිණි
இறுதி தலைச்சொல் අනුමතිකප්පය
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 511
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 52
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு இலங்கை பல்கலைக்கழகம்
பகுதி இல. 13
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1966
முதற் தலைச்சொல்අනුමතිකල්පය
இறுதி தலைச்சொல் අන්තග්‍රාහිදෘෂ්ටියිය
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 609
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 52
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு இலங்கை பல்கலைக்கழகம்
பகுதி இல. 14
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1966
முதற் தலைச்சொல்අන්තචේතනාව
இறுதி தலைச்சொல் අඳනය
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 686
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 52
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு இலங்கை பல்கலைக்கழகம்
பகுதி இல. 15
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1966
முதற் தலைச்சொல்

අඳන2සිවුර

இறுதி தலைச்சொல்

අපැච්චි

தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 635
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 52
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு இலங்கை பல்கலைக்கழகம்
பகுதி இல. 16
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1967
முதற் தலைச்சொல்

අපි1

இறுதி தலைச்சொல்

අබ්භොච්ඡින්න

தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 690
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 52
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு இலங்கை பல்கலைக்கழகம்
பகுதி இல. 17
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1967
முதற் தலைச்சொல்

අබ්‍යංගය

இறுதி தலைச்சொல்

අමා2

தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 904
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 52
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு இலங்கை பல்கலைக்கழகம்
பகுதி இல. 18
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1968
முதற் தலைச்சொல்

අමා3

இறுதி தலைச்சொல்

අයුර

தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 963
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 52
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு இலங்கை பல்கலைக்கழகம்
பகுதி இல. 19
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1971
முதற் தலைச்சொல்අයුරු
இறுதி தலைச்சொல் අර්ණවදණඩක
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 702
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 52
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 20
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1976
முதற் தலைச்சொல்

අර්ණවය

இறுதி தலைச்சொல்

අලුත්2

தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 705
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 50
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 21
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1977
முதற் தலைச்சொல்

අලුත්3

இறுதி தலைச்சொல்

අළොස

தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 3822
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 428
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 22
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1978
முதற் தலைச்சொல்

1

இறுதி தலைச்சொல்

ආළහකය

தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 3024
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 196
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 23
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1979
முதற் தலைச்சொல்

1

இறுதி தலைச்சொல்

ඉළේවැටෙනවා

தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 4404
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 248
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 24
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1981
முதற் தலைச்சொல்

1

இறுதி தலைச்சொல்

ඖසද

தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 7908
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 504
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 25
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1982
முதற் தலைச்சொல்

1

இறுதி தலைச்சொல்

කාරණලාභය

தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 8338
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 500
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 26
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1982
முதற் தலைச்சொல்

කාරණවචන

இறுதி தலைச்சொல்

කොණ්ඩ1කොහා

தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 6653
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 500
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 27
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1983
முதற் தலைச்சொல்කොණ්ඩඤ්ඤ
இறுதி தலைச்சொல் ගැටපොලොස්
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 8154
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 500
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 28
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1983
முதற் தலைச்சொல்ගැටපොලොස් මාලුව
இறுதி தலைச்சொல் චැක්පත
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 8053
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 500
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 29
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1984
முதற் தலைச்சொல்චැක්පොත
இறுதி தலைச்சொல் තණපත
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 7280
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 500
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 30
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1985
முதற் தலைச்சொல்

තණ1පතර

இறுதி தலைச்சொல்

ථෝමිත

தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 7630
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 490
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 31
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1985
முதற் தலைச்சொல்
இறுதி தலைச்சொல் දෘෂ්ටිපථය
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 8485
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 503
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 32
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1985
முதற் தலைச்சொல்දෘෂ්ටිපරාමර්ශය
இறுதி தலைச்சொல் නාගදිව
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 8007
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 508
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 33
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1986
முதற் தலைச்சொல்නාගදිවයින
இறுதி தலைச்சொல் නොහැජ
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 8096
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 520
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 34
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1987
முதற் தலைச்சொல்නොහැල
இறுதி தலைச்சொல் පලේරුහ
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 8087
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 511
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 35
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1988
முதற் தலைச்சொல்පලෙසිමුන්ඩු
இறுதி தலைச்சொல் පිරිසිදු ගන්නවා
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 7903
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 511
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 36
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1989
முதற் தலைச்சொல்පිරිසිදු පුවරැව
இறுதி தலைச்சொல் ප්‍යුමිස්
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 8587
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 520
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 37
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1991
முதற் தலைச்சொல்ප්‍ර
இறுதி தலைச்சொல் ඵෝටය
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 4335
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 378
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 38
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1990
முதற் தலைச்சொல்
இறுதி தலைச்சொல் භ්‍රෑසංකෝචන පේශිය
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 10312
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 572
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 39
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1992
முதற் தலைச்சொல்
இறுதி தலைச்சொல் ම්ලේච්ඡභාෂා
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 11655
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 777
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 40
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1990
முதற் தலைச்சொல்
இறுதி தலைச்சொல் යෞවරාජ්‍යය
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 2817
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 185
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 41
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1992
முதற் தலைச்சொல்
இறுதி தலைச்சொல் රෞහිණී
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 7954
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 518
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 42
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1992
முதற் தலைச்சொல்
இறுதி தலைச்சொல் ල්‍යාර්ථ සමාසය
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 3765
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 363
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 43
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1991
முதற் தலைச்சொல்
இறுதி தலைச்சொல் ව්‍රීභිස්ථ
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 12766
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 904
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 44
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1991
முதற் தலைச்சொல்
இறுதி தலைச்சொல் ෂෝඩශක
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 3847
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 260
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 45
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1992
முதற் தலைச்சொல்
இறுதி தலைச்சொல் ස්වෝදරය
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 8097
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 1381
சிங்கள-சிங்கள அகராதி - (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது)
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 46
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1992
முதற் தலைச்சொல்
இறுதி தலைச்சொல் ළොසුව
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 6449
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 515

சிங்கள-சிங்கள பரிசீலிக்கப்பட்ட அகராதி

சிங்கள-சிங்கள பரிசீலிக்கப்பட்ட அகராதி
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 1
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1977
முதற் தலைச்சொல்
இறுதி தலைச்சொல் අක්තොල්සිනාව
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 1180
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 197
சிங்கள-சிங்கள பரிசீலிக்கப்பட்ட அகராதி
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 2
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1982
முதற் தலைச்சொல்අක්දකිනවා
இறுதி தலைச்சொல் අගුල්ටැඹ
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 702
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 50
சிங்கள-சிங்கள பரிசீலிக்கப்பட்ட அகராதி
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 3
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1984
முதற் தலைச்சொல்

අගුල්තට්ටුව

இறுதி தலைச்சொல்

අට1පේඩිය

தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 2152
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 158

சிங்கள-ஆங்கில அகராதி

சிங்கள-ஆங்கில அகராதி
நிர்வாக பொறுப்பு றோயல் ஆசிய சங்கத்தின் இலங்கை கிழை
பகுதி இல. 1
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1941
முதற் தலைச்சொல்
இறுதி தலைச்சொல் අනුප්‍රඥප්තිය
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 7921
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 324
சிங்கள-ஆங்கில அகராதி
நிர்வாக பொறுப்பு றோயல் ஆசிய சங்கத்தின் இலங்கை கிழை
பகுதி இல. 7
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1957
முதற் தலைச்சொல்අනුප්‍රදාන
இறுதி தலைச்சொல் අනොවස්සක
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 642
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 88
சிங்கள-ஆங்கில அகராதி
நிர்வாக பொறுப்பு றோயல் ஆசிய சங்கத்தின் இலங்கை கிழை
பகுதி இல. 8
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1959
முதற் தலைச்சொல்අනොවාදක
இறுதி தலைச்சொல் අන්වර්‍ථනාමය
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 778
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 51
சிங்கள-ஆங்கில அகராதி
நிர்வாக பொறுப்பு றோயல் ஆசிய சங்கத்தின் இலங்கை கிழை
பகுதி இல. 9
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1961
முதற் தலைச்சொல்අන්වර්‍ථව්‍යපදෙශය
இறுதி தலைச்சொல் අපාගත
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 622
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 51
சிங்கள-ஆங்கில அகராதி
நிர்வாக பொறுப்பு றோயல் ஆசிய சங்கத்தின் இலங்கை கிழை
பகுதி இல. 10
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1968
முதற் தலைச்சொல்අපාඞග
இறுதி தலைச்சொல் අබව
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 663
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 51
சிங்கள-ஆங்கில அகராதி
நிர்வாக பொறுப்பு றோயல் ஆசிய சங்கத்தின் இலங்கை கிழை
பகுதி இல. 11
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1968
முதற் தலைச்சொல்අබවස
இறுதி தலைச்சொல் අභිංසයුක්ත
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 699
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 51
சிங்கள-ஆங்கில அகராதி
நிர்வாக பொறுப்பு றோயல் ஆசிய சங்கத்தின் இலங்கை கிழை
பகுதி இல. 12
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1968
முதற் தலைச்சொல்අභිසංසරණක
இறுதி தலைச்சொல் අමුයෙන්
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 696
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 51
சிங்கள-ஆங்கில அகராதி
நிர்வாக பொறுப்பு றோயல் ஆசிய சங்கத்தின் இலங்கை கிழை
பகுதி இல. 13
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1969
முதற் தலைச்சொல்අමුරන්
இறுதி தலைச்சொல் අයුර
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 736
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 51
சிங்கள-ஆங்கில அகராதி
நிர்வாக பொறுப்பு றோயல் ஆசிய சங்கத்தின் இலங்கை கிழை
பகுதி இல. 14
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1970
முதற் தலைச்சொல்අයුරු
இறுதி தலைச்சொல் අර්ක පර්‍ණ
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 617
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 49
சிங்கள-ஆங்கில அகராதி
நிர்வாக பொறுப்பு றோயல் ஆசிய சங்கத்தின் இலங்கை கிழை
பகுதி இல. 15
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1959
முதற் தலைச்சொல்අර්ක පාද
இறுதி தலைச்சொல் අලාමක
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 684
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 49
சிங்கள-ஆங்கில அகராதி
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 16
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1982
முதற் தலைச்சொல்අලාමුලා
இறுதி தலைச்சொல் අළොස
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 3902
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 329
சிங்கள-ஆங்கில அகராதி
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 17
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1983
முதற் தலைச்சொல்
இறுதி தலைச்சொல் ආළහකය
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 3024
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 248
சிங்கள-ஆங்கில அகராதி
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 18
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1985
முதற் தலைச்சொல்
இறுதி தலைச்சொல் ඇහැවෙනවා
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 2121
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 146
சிங்கள-ஆங்கில அகராதி
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 19
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1968
முதற் தலைச்சொல்
இறுதி தலைச்சொல் ඉළේ වැටෙනවා
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 2675
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 208
சிங்கள-ஆங்கில அகராதி
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 20
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1988
முதற் தலைச்சொல்
இறுதி தலைச்சொல் උපසන්න
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 3050
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 259
சிங்கள-ஆங்கில அகராதி
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 21
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1989
முதற் தலைச்சொல்උපසන්න
இறுதி தலைச்சொல் එරිදි
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 2835
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 240
சிங்கள-ஆங்கில அகராதி
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 22
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1991
முதற் தலைச்சொல்එරිබව
இறுதி தலைச்சொல் ඖසද
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 2748
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 258
சிங்கள-ஆங்கில அகராதி
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 23
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1992
முதற் தலைச்சொல்
இறுதி தலைச்சொல் කම්ම
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 3726
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 276
சிங்கள-ஆங்கில அகராதி
நிர்வாக பொறுப்பு கலாசார அமைச்சு
பகுதி இல. 24
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1996
முதற் தலைச்சொல்කම්කර
இறுதி தலைச்சொல் කාන්ත
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 4210
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 312

சிங்கள-ஆங்கில சுருக்க அகராதி

சிங்கள-ஆங்கில சுருக்க அகராதி
நிர்வாக பொறுப்பு இலங்கை பல்கலைக்கழகம்
பகுதி இல. 1
பதிப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு1949
முதற் தலைச்சொல்
இறுதி தலைச்சொல் කළ්ළිප්පුවක්
தலைச்சொற்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 0
பக்கங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 435