සිංහල අක්ෂර වින්‍යාස ශබ්දකෝෂය දැන් ඔබට මීලදී ගත හැක.

ජාත්‍යන්තර ශබ්දකෝෂ දිනය නිමිත්තෙන් පවත්වන එක්දින වැඩමුළුව 2018.10.06වන දින ජාතික කෞතුකාගාර ශ්‍රවනාගාරයේ දී පැවැත්වේ.

සිංහල ශබ්දකෝශයට 90වසරක් සපිරේ....සමරු උත්සවය 2017 මාර්තු මස 21වන දින ප.ව. 2.00ට ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේදී පැවැත්වේ. ඔබ සැමට ආරාධනා....

සිංහල-සිංහල සංක්ෂිප්ත ශබ්දකෝෂයේ සංශෝධිත පළමු කාණ්ඩය 2012 වසරේදී අන්තර්ජාලයට එක් වේ. (“අ” සිට “ඖෂධ” දක්වා)

  • img1.jpg
  • img2.jpg
  • img3.jpg
  • img4.jpg
  • img5.jpg
  • invitation__new.jpg
  • slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

ප්‍රකාශන