සිංහල අක්ෂර වින්‍යාස ශබ්දකෝෂය දැන් ඔබට මීලදී ගත හැක.

ජාත්‍යන්තර ශබ්දකෝෂ දිනය නිමිත්තෙන් පවත්වන එක්දින වැඩමුළුව 2018.10.06වන දින ජාතික කෞතුකාගාර ශ්‍රවනාගාරයේ දී පැවැත්වේ.

සිංහල ශබ්දකෝශයට 90වසරක් සපිරේ....සමරු උත්සවය 2017 මාර්තු මස 21වන දින ප.ව. 2.00ට ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේදී පැවැත්වේ. ඔබ සැමට ආරාධනා....

Par two of the revised Sinhala-Sinhala (Monolingual ) concise Dictionary will be released to the Internet in early 2017.

Par one of the revised Sinhala-Sinhala (Monolingual ) concise Dictionary will be launched on 21st March 2017 ( 'අ'  to 'න්‍යායාලය').

 Part two of the Sinhala-Tamil-English (Trilingual ) concise Dictionary  launched on 21st March 2017.( 'ඉ'  to 'ග')

  • img1.jpg
  • img2.jpg
  • img3.jpg
  • img4.jpg
  • img5.jpg
  • invitation__new.jpg
  • slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

Publications