1. சிங்கள-சிங்கள அகராதி – (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது) 46 தொகுதிகள் (26 பாகங்கள்) (“අ” தொடக்கம் “ළොසුව” வரை).
  2. சிங்கள-சிங்கள பரிசீலிக்கப்பட்ட அகராதியின் 2 வது பதிப்பு – 04 தொகுதிகள் (“අ” தொடக்கம் “අටපේඩිය” வரை).
  3. சிங்கள-சிங்கள அகராதியின் மீள் பரிசீலிக்கப்பட்ட 2 வது பாகம். 05 தொகுதிகள் (“අ” தொடக்கம் “ඊළරෝගය” வரை).
  4. சிங்கள-சிங்கள சுருக்க அகராதி – (பூரணப்படுத்தப்பட்டுள்ளது) 2 தொகுதிகள் (“අ” தொடக்கம் “ළොසුව” வரை).
  5. சிங்கள-ஆங்கில அகராதி – 27 தொகுதிகள் (“අ” தொடக்கம் “ගිලන්පස” வரை)
  6. சிங்கள-ஆங்கில சுருக்க அகராதி – 01 தொகுதி (“අ” தொடக்கம் “කළ්ළිප්පුවක්” வரை).

கலாசார அலுவலகள் திணைக்களத்தின் வெளியீட்டு விற்பனை நிலையம்
சிங்கள கலைக்களஞ்சிய அலுவலகம்
இல. 275, கடுவெல வீதி,
பத்தரமுல்ல.

அரிச்சுவடி ஒழுங்கு
01. 21. 41. 61.
02. 22. 42.    
03. 23. 43.    
04. 24. 44.    
05. 25. 45.    
06. 26. 46.    
07. 27. 47.    
08. 28. 48.    
09. 29. 49.    
10. 30. 50.    
11. 31. 51.    
12. 32. 52.    
13. 33. 53.    
14. 34. 54.    
15. 35. 55.    
16. 36. 56.    
17.
37. 57.    
18. 38. 58.    
19. (අ) ං 39.
59.    
20. (අ)ඃ 40. 60.  

 

உயிர்மெய் எழுத்துக்களின் ஒழுங்கு முறை
01. ක් අ =
02. ක් ආ = කා
03. ක් ඇ = කැ
04. ක් ඈ = කෑ
05. ක් ඉ = කි
06. ක් ඊ = කී
07. ක් උ = කු
08. ක් ඌ = කූ
09. ක් ඍ = කෘ
10. ක් ඎ = කෲ
11. ක් ඏ = ව්‍යවහාර‍යේ ‍නො‍යෙ‍දේ
12. ක් ඐ = ව්‍යවහාර‍යේ ‍නො‍යෙ‍දේ
13. ක් එ = කෙ
14. ක් ඒ = කේ
15. ක් ඓ = කෛ
16. ක් ඔ = කො
17. ක් ඕ = කෝ
18. ක් ඖ = කෞ
19. ක්   ක්