சிங்கள அகராதியின் தலைமை ஆசிரியர்கள்

  (ஆரம்பம் தொடக்கம் இன்று வரை)
1. சேர். டீ.பீ. ஜயதிலக்க - 1927 - 1941
2. பேராசிரியர். எம். தர்மசிரி ரத்னசூரிய - 1946 - 1949
3. ஜூலியஸ் த லனரோல் - 1949 - 1959
4. கலாநிதி. பி.பீ.எஃப். விஜேரத்ன - 1959 - 1972
5. பேராசிரியர் டீ.ஈ. ஹெட்டியாராச்சி - 1972 - 1982
6. கலாநிதி. பி.பீ. சன்னஸ்கல - 1982 - 1994
7. பேராசிரியர். விமல் ஜி. பலகல்லே - 1994 - 2001
8. பேராசிரியர் வினீ விதாரண - 2001 - 2004
9. பேராசிரியர் ஆனந்த அபேசிரிவர்த்தன - 2004 - 2011 (மார்ச்)
10. வணக்கத்திற்குரிய கலாநிதி அக்குரட்டியே நந்த நாஹிமி - 2011 (மார்ச் தொடக்கம்)
 
  ஆசிரியர்கள்
1. ஜூலியஸ் த லனரோல் - 1942 - 1944
2. வணக்கத்திற்குரிய கலாநிதி அக்குரட்டியே நந்த நாஹிமி - 2005 - 2011
 
  துணை ஆசிரியர்கள்
1. கலாநிதி. பி.பீ.எஃப். விஜேரத்ன - 1946 - 1959
2. கலாநிதி. பி.பீ. சன்னஸ்கல - 1973 - 1982
3. சோமா தர்மசிரி - 1984 - 1995
4. சந்ரதாச மஹநாம - 1985 - 1991
5. கலாநிதி ஸ்ரீயானி அசோகா வனசிங்ஹ - 1997 - 1999
6. அக்குரட்டியே நந்த நாஹிமி - 2000 - 2005
7. கலாநிதி கே.பீ.ஏ. எட்மன்ட் - 2000 - 2001
8. சரோஜா பரணவிதான - 2002 - 2003